Om MFU

Hvordan er Matbransjens Faglige Utvalg organisert

Bransjeaktørene NHO Mat og Dríkke, Virke og ANFO har ansvaret for selvjustisordningen MFU. 

Om klagebehandling i MFU:

Dersom du mener at en markedsføringsaktivitet strider mot MFUs retningslinjer og veiledning kan du klage inn aktiviteten til MFU, Matbransjens Faglige Utvalg. Det vil da opprettes en sak på bakgrunn av den informasjon som er gitt.

Beskriv den markedsføringsaktiviteten som klagen gjelder, og helst hvor og når den skjedde, og gjerne også hva du reagerer på. Legg ved kopi av annonsen, bilde etc. som dokumentasjon hvis du har. Sekretariatet i MFU kan være behjelpelig med å fremskaffe dokumentasjon, når mediet/kilden er angitt.

En klage skal bestå av identifikasjon av klager, identifikasjon av innklaget, samt en skriftlig redegjørelse for klagegrunnlag og en dokumentasjon av det påståtte brudd. Klager er anonymisert i forhold til videre saksbehandling, med mindre det uttrykkes noe annet fra klager.

Ved mottak av klagen kontaktes innklaget som gis en rett til tilsvar innen 14 dager. Dersom både leverandør og kjede/sisteledd er nevnt i klagen sendes klagen til begge parter for uttalelse.

Dersom et konkret medie er en del av klagegrunnlaget, sendes det en gjenpart av klagen til angjeldende medie, med anledning til uttalelse. Mediene er imidlertid ikke omfattet av selvreguleringsordningen slik den er etablert og vil dermed ikke bli en direkte part i vedtaket.

Utvalgets leder avgjør om det bør gis anledning til replikk og eventuell duplikk som sekretariatsleder innhenter.

Klagen tas deretter opp til vedtak i Utvalget.

Dersom det i møtet etterlyses ytterligere informasjon kan vedtaket utsettes til neste møte eller avgjøres ved en telefonkonferanse.

Bedriften blir informert om vedtaket og vedtaket blir offentliggjort og publisert via NTB info. Alle vedtak, positive og negative offentliggjøres.

Alle klager sendes til leverandør og/eller kjede uten forutgående vurdering av innholdet i klagen. Det betyr at alle klager uansett om de faller utenfor eller innenfor MFUs virkeområde blir videresendt til de(n)angjeldende bedriften(e). Dette har vært gjort for å fange opp alle reaksjoner som kommer og dermed gi bedriftene viktig input. Dessuten har det vært et viktig hensyn å vise at ordningen tas på alvor av bransjen. Ofte kommer det dessuten inn grensetilfeller hvor et skjønn må inn. 

Forhåndsavklaringer

Virksomheter som ønsker å få vurdert et fremtidig markedstiltak kan henvende seg til MFU og få en forhåndsavklaring. Slike saker behandles med streng konfidensialitet. Utvalget legger ikke habilitetsvurderinger til grunn for forhåndsavklaringer. En slik avklaring vil ikke være bindende i forhold til senere klage, men anses som veiledende. Utvalget kan komme med slike uttalelser etter møter i Utvalget, ved telefonkonferanse eller ved mailutveksling. Dersom de skjer ved telefonkonferanse eller mailutveksling skal det foreligge et konkret skrevet forslag som det skal diskuteres ut fra. 

Hvem kan klage og hvor klager man?

  • Enhver kan innklage en sak for utvalget. Sekretariatet har dog ikke adgang til å klage inn noen.
  • Klagen meldes inn til utvalget, sekretariatet tar seg av det administrative.
  • Det skal være enkelt å klage. Klagen skal uttrykkes kort og konsist.

Klage og eventuell dokumentasjon sendes enten via skjema (se HER) eller med vanlig post til MFU c/o ANFO, Postboks 557 Sentrum, 0105 Oslo. Klagens ordlyd sendes i retur til den som har klaget inn.

Retningslinjer, veileder og produktliste:

Bransjen har sammen kommet frem til retningslinjene som MFU skal sørge for blir overholdt. Disse kan revideres av Foreningen MFUs styre. Utvalget kan foreslå endringer i retningslinjene. Bransjen har laget en veileder som skal supplere retningslinjene og en liste over typer produkter som er omfattet av ordningen.

Sanksjoner

Informasjonen som offentliggjøres skal inneholde hvem som er innklaget samt det angjeldende produkt og den konkrete ordlyden i vedtaket. Vedtak publiseres via nettsiden www.mfu.as, Facebook og NTB info.