Forhåndsuttalelse

Er kampanjen OK?

Du kan få tatt en forhåndsavklaring av kampanjer i forhold til reglene for MFU. Send inn ditt kampanjeforslag så vil Utvalget vurdere det i deres møter eller ved særskilt diskusjon.

Alle forhåndsuttalelser vil selvsagt behandles konfidensielt.

Det bør legges inn litt tid til dette fordi det kreves at hele Utvalget vurderer saken sammen.

Ta kontakt med Carsten Gunnarstorp, tel. 411 04 055 for mer informasjon eller send forslaget til kampanje inn til mfu@mfu.as

Forhåndsuttalelser

Her får du en overblikk over kampanjer som har fått en forhåndsuttalelst av utvalget. De er anonymisert og lagt ut etter henstilling fra Helse og Omsorgsdepartementet. Hensikten er å gi en generell innsikt i hvilke problemstillinger som diskuteres i MFU.

Reklamefilm:
Vurdering av innhold i reklamefilm på kino. Selv om det ikke er særskilt produktangivelse eller produktkonsum i den forelagte filmen, vil innholdet knyttet opp mot møter mellom mennesker og gjennom dette branding, fungere som indirekte reklame som vil være i strid med MFUs retningslinjer 

Sosiale medier:
Bruk av sosialt medium til å dele innhold hvor produkt konsumeres eller aktiviseres ble ikke vurdert som akseptabelt etter MFUs vurdering.

Butikkmateriell:
Vurdering av utforming av butikkmateriell knyttet til sjokolade og godteri i dagligvarehandelen. Tre ulike utforminger av dekor og plakatering ble ikke funnet forenlig med MFUs retningslinjer.